dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559

 

วิสัยทัศน์
                             “ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย วิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง”
 
                         พันธกิจ
๑.      พัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานสินค้าและการบริการ การบริหาร
          จัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานระดับสากล
๒.      ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่   สร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ 
          พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยว ได้มาตรฐานระดับสากล
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพสินค้า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัย
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องสมดุลและยั่งยืน
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานระดับสากล
 
                    เป้าประสงค์
                             ๑.๑ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
                   ได้รับการปรับปรุงพัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล
                            ๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาโดย
                   อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอำนวยความสะดวก  และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  
๑.๒ บูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยว
๑.๓ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์  ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมดุล   และยั่งยืน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพสินค้า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐาน   
                การบริการด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภัย
         
                   เป้าประสงค์
                        ๒.๑  ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพ  สร้างคุณค่า  
                   และมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
๒.๒ บุคลากรผู้ผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ  สร้างภาพลักษณ์ และแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๑.      พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  OTOP สินค้าจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ด้านการท่องเที่ยว 
๒.      พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคการผลิตและภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้การ
                   ท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องสมดุลและยั่งยืน
 
                   เป้าประสงค์
                             ๓.๑  เครือข่ายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                   มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ การส่งเสริมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมดุล
                             กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
                   ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ในการ  
                    พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
                                  ๓.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
              มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสมดุลและยั่งยืน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
                   ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์
 
                   เป้าประสงค์
๔.๑ ภาพลักษณ์และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการพัฒนา ให้มีแรง
                   ดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
          ๔.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดได้รับการพัฒนาเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
                            ๔.๑ สร้างภาพลักษณ์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่ม 
                   แรงดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
                            ๔.๒  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่               
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ไปสู่การปฏิบัติ
                การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีไปสู่การปฏิบัติ มีความจำเป็นในการ    
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน ราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงต้องมีการสร้างและพัฒนากลไกการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบและแนวทาง ดังนี้
   ๑. เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา
             ๑.๑ ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
             ๑.๒ ส่วนราชการระดับท้องถิ่น
                            ๑.๓ องค์กรเอกชน / ผู้ประกอบการ
                            ๑.๔ ภาคสถาบันการศึกษา / หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
                            ๑.๕ ภาคประชาชน
                  ๒. ใช้กลไกคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
                            ๒.๑ กลไกการจัดทำแผน ๔ ปี / การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
                            ๒.๒ กระบวนการนำแผนชุมชนมาเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
                            ๒.๓ สนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ
                  ๓. ผลักดันการดำเนินการตามแผนและนโยบายระดับชาติ กระทรวง กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
                            ๓.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                            ๓.๒ นโยบายของรัฐบาล
                            ๓.๓ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
                            ๓.๔ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                            ๓.๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๑
                            ๓.๖ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี
                   ๔. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา
                            ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
                            ๔.๒  สนับสนุนกลไกการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
                            ๔.๓ มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์Copyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028