dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletระเบียบกรมการท่องเที่ยวฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
อำเภอบ้านโป่ง : สระน้ำโกสินารายณ์ (KoSiNaRai Pond)

               

สระโกสินารายณ์ 

สระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง

ตามถนนสายบ้านโป่ง – กาญจนบุรี ในเขตตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   

ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่นด้วยต้นไม้รอบสระน้ำขนาดกว้าง 200 เมตร  ยาว 400 เมตร   

ลมโชยทั้งวันอากาศเย็นสบาย  เหมาะกับการนั่งโอ้เอ้ใต้ต้นไม้  ให้อาหารปลา  กราบไหว้สิ่งศักสิทธิ์ 

และจินตนาการถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของสระน้ำแห่งนี้   และเมื่อได้ทราบถึงความเป็นมายิ่งทำให้สระโกสินารายณ์แห่งนี้

ดูขลังมีพลัง มากกว่าสระน้ำธรรมดาทั่วไป  รวมถึงเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ 

บางคนเล่าว่าเคยพบเห็นพญานาคอยู่ในสระ  บางคนเล่าว่าเคยพบวัตถุที่เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุพุทธสาวก

(พระสาวกที่สามารถยกจิตก้าวบรรลุสู่ภูมิธรรมขั้นต่างๆ นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป) มาปรากฎให้เห็นใต้ต้นไม้รอบสระโกสินารายณ์  

ทำให้บางคนที่มาพักผ่อนที่นี่ก็หวังพบเจอสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน  สถานที่นี้เป็นโบราณสถาน ห้ามดื่มสุราเสพของมึนเมา.

จากการค้นคว้าทางโบราณคดี พบว่าที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองโบราณในอดีต มีการขุดค้นพบพระกรของพระอวโลติเกศวร

ทำด้วยหินทรายแดง 5 พระกร ถือคัมภีร์ ลูกประคำ และดอกบัวกับพระบาทของพระโพธิสัตว์คู่หนึ่ง

ซึ่งปัจจุบันประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ในทุกๆปี ประชาชนจะจัดงานเทศกาลลอยกระทง ณ สระแห่งนี้ และเชื่ิอว่าเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และควรค่าแก่การเคารพบูชา

 

Kosi Narai Pond

The archaeologist reported that this big square pond in Ban Pong district was another ancient city whereas the ancient relicsv were found such as five hands of Pra Bhodisat Avalokitesuan - made by sand rock with a pair of Pra Bhodisat's feet found in the pond.

They are now on display in Ratchaburi National Museum. People come  to get water from the sacred pond as holy water and float their Kra-Thong in he pond during annual Loy Kra-Thong festival.

The big pond is opposite to Wat Kosinarai Temple  

*************************************

 

เกี่ยวกับ เมืองโบราณโกสินารายณ์

 

1. สระโกสินารายณ์เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18  สมัยลพบุรี  ตามประวัติเดิมสระโกสินารายณ์  อยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศเหนือ  ภายในตัวเมืองมีซากโบราณสถาน เรียกว่า…จอมปราสาท  ตั้งอยู่กลางเมือง มีสระ 3 สระ ได้แก่  สระนาค  สระเข้ และสระมังกร  สระทั้ง  3 ดังกล่าวได้ถูกทำลายไปแล้ว  เหลือแต่จอมปราสาทอยู่ในโรงงานกระดาษสยามคราฟท์

 

2. ณ บริเวณใกล้สระแห่งนี้   สมัยโบราณเป็นเมืองโกสินารายณ์ หรือเมืองสระโกสินารายณ์  ซึ่งเป็นชื่อสามัญที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปในจารึกที่ปราสาทพระขรรค์  ประเทศกัมพูชา  เรียกเมืองนี้ว่า…สัมพูกปัฏฏนะ  เมืองโกสินารายณ์เป็นเมืองศูนย์การค้าริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่สำคัญเมือง หนึ่งในสมัยลพบุรี  เช่นเดียวกับเมืองราชบุรี  และเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี  คงจะเสื่อมลงในสมัยอยุธยา

 

3. กรมศิลปากร  ได้ขึ้นทะเบียนสระโกสินารายณ์  เมื่อวันที่  25 กันยายน  2522  ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร มีพื้นที่ประมาณ  62 ไร่  75.4 ตารางวา

 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ

 

๑.จอมปราสาท 

 

ตั้ง อยู่บริเวณกึ่งกลางเมือง น่าจะเป็นปราสาทหรือ “สุคตาลัย” (สถานบูชาพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา หรือ พระอวโลกิเตศวร ประจำโรงพยาบาล “อโรคยศาลา” ) หลังเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่นัก   ปัจจุบันตั้งอยู่กลางโรงงานกระดาษ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด มีการทำกำแพงล้อมรอบตัวโบราณสถาน  หากอยากชมสามารถขออนุญาตเข้าชมได้

 

สภาพ เป็นเนินดินขนาดใหญ่ กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งในปีพ.ศ.๒๕๐๙ พบชิ้นส่วนประกอบอาคาร ซึ่งทำจากหินทรายแดงจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่ารูปทรงของอาคารคงจะเป็นปรางค์ ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลงมีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ทิศ ภายในใช้หินทรายบดเป็นฐานรากองค์ปรางค์เดิมคงจะฉาบปูน และตกแต่งส่วนสำคัญ เช่นซุ้มหน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้น กรอบประตู ทับหลังและกลีบขนุนสลักจากหินทรายสีแดงเป็นรูปพระพุทธรูปประดิษฐานในซุ้ม เรือนแก้ว ปัจจุบันสูญหายไปนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนดินเผาประดับตกแต่งส่วนหลังคา

 

ชิ้นส่วนลายปูนปั้น พบ จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ใช้ประดับตกแต่งพระปรางค์เป็นปติมากรรมปูนปั้นขนาดเล็กรู)เทวดา หรือกษัตริย์ มนุษย์ อมนุษย์ และรูปสัตว์ต่างๆ ปูนปั้นที่เป็นหน้ายักษ์บางชิ้นมีรูปหน้ากลม แบน ตาเรียวเล็กหางตาตวัดชี้ขึ้นทั้งสองข้าง ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะคล้ายกับขุนนางจีน จากจากโบราณวัตถุที่พบ มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบโบราณคดีในระยะสมัยเดียวกัน เช่น ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเขมร กับวัฒนธรรมทวารวดี

 

๒.สระมังกร สระนาค สระเข้  ปัจจุบันหมดสภาพเนื่องจากตื้นเขิน  ทางเทศบาลตำบลท่าผาได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ

 

๓.สระโกสินารายณ์   เชื่อกันว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ  ยังคงสภาพสระที่ดี เป็นสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ ขอบสระมีลักษณะเป็นคันดินสูง เดิมมีประตูน้ำซึ่งมีคลองขนาดเล็กเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลอง ปัจจุบันสำนักงานโยธาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดทำเป็นสวนหย่อมปลูก ต้นไม้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนบริเวณใกล้เคียง

 

๔.แนวกำแพงเมือง เป็นคันดิน ขนาดความสูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๐ เมตร ล้อมรอบสามด้าน คือ ด้านตะวันออก ด้านเหนือและด้านใต้ ปัจจุบันมีการสร้างถนนแอสฟัสท์ อยู่บนแนวคูเมืองกำแพงเมืองบางส่วน ทางเทศบาลตำบลท่าผาปรับปรุงเป็นถนนรอบสระโกสินารายณ์

*************

 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอบ้านโป่ง : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกสินารายณ์ article
อำเภอบ้านโป่ง : วัดโพธิ์รัตนาราม อุโบสถสแตนเลส article
อำเภอบ้านโป่ง : บึงกระจับ (Kra-Chub marsh) article
อำเภอบ้านโป่ง : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง (Wat Muang Folk arts museum)
อำเภอบ้านโป่ง : บ้านโป่งวันวาน
อำเภอบ้านคา : อ่างเก็บน้ำท่าเคย article
อำเภอบ้านคา : วัดป่าพระธาตุเขาน้อย (Wat Pa Pra That Khao Noy Temple) article
อำเภอบ้านคา : น้ำตกชับเตย (Sub Teiy waterfall) article
อำเภอบ้านคา : บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง (PongKraThing Hotspring) article
อำเภอวัดเพลง : โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัย (Christian Church) article
อำเภอจอมบึง : ตลาดอมยิ้ม (Omyim market)
อำเภอจอมบึง : ถ้ำจอมพล (Jom Pol Cave) article
อำเภอจอมบึง : สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง (Khao Pra Thap Chang Widelife Open-Zoo) article
อำเภอจอมบึง : สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว (Suan Kaew Dhamma Practice Center)
อำเภอจอมบึง : สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง (Botanical Garden in Thai Literature) article
อำเภอดำเนินสะดวก : บ้านวัดปรกเจริญ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Baan Wat Prok Charoen) article
อำเภอดำเนินสะดวก : ปางช้างเผือกดำเนินสะดวก (Chang Puak Camp Damnoensaduak) article
อำเภอดำเนินสะดวก : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ( Luang Phor Sodh Dhammakayaram Temple) article
อำเภอดำเนินสะดวก : หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี (Thai Elephant Village Damnoen Saduak) article
อำเภอดำเนินสะดวก : รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์ (Royal Thai Handicraft Center) article
อำเภอดำเนินสะดวก : ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Dum None Sa Duak Floating Market ) article
อำเภอดำเนินสะดวก : มาลัยฟาร์ม ดำเนินสะดวก (Malai farm Damnoen Saduak) article
อำเภอโพธาราม : Secret Space article
อำเภอโพธาราม : ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน (Chet Samian 119 Years Market)
อำเภอโพธาราม : สุนทรีแลนด์ (Suntree land)
อำเภอโพธาราม : วัดพระศรีอารย์ (Wat Pra Sri-Arn Temple)
อำเภอโพธาราม : วัดขนอน หนังใหญ่ (Wat Kha-Non Temple) article
อำเภอโพธาราม : วัดเขาช่องพราน ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน ( Millions-Bats-Cave) article
อำเภอโพธาราม : จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม (Wat KongKaRam's Mural) article
อำเภอโพธาราม : ค่ายหลวงบ้านไร่ (Scout Camp) article
อำเภอโพธาราม : ถ้ำสาริกา (Sarika cave) article
อำเภอโพธาราม : ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้ม ( Land&soil Recovery study Center)
อำเภอบางแพ : อาร์ต แอท ฟลาวเวอร์แลนด์ (Art at Flower land)
อำเภอบางแพ : เดอะบลูมส์ออร์คิดปาร์ค (The Blooms Orchid Park)
อำเภอบางแพ : อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม (Siam Cultural Park) article
อำเภอบางแพ : ไร่ปลูกรัก (Rai Pluk Rak Farm)
อำเภอปากท่อ : ไร่กาแฟ ราชบุรี article
อำเภอปากท่อ : มาลัยออซทริสฟาร์ม (Malai Ostrich Farm)
อำเภอปากท่อ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (Chalerm Prakiat Thai Prachan National Park) article
อำเภอปากท่อ : ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเหล่ามะละกอ (Ban Lao Malakor Wise Men study Center)
อำเภอปากท่อ :ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน (Thai Song Dum Cultural Center at Ban Hua Khao Jeen)
อำเภอเมือง : วิวงาม น้ำสวย (อุทยานเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ) article
อำเภอเมือง : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 (Rattanagosin 4 Ceramic Factory)
อำเภอเมือง : ศูนย์ศิลปชีพสืบทอดผ้าจก (Teen Jok Cloth Weaving Perserce&Study Center) article
อำเภอเมือง : จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว ( Jipataphantasathan Ban Khu-Bua)
อำเภอเมือง : โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ และหอศิลป์ ดี คุ้น (Tao Hong Tai)
อำเภอเมือง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi national museum) article
อำเภอเมือง : วัดช่องลม (Wat Chong Lom Temple)
อำเภอเมือง : ถ้ำเขาบิน ( Khao bin cave) article
อำเภอเมือง : วัดหนองหอย ( Wat Nong Hoi Temple) article
อำเภอเมือง : วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ( Prasi Mahathat Worawiharn Temple) article
อำเภอเมือง : ถ้ำฤาษีเขางู ( Khao Ngu Hermit Cave ) article
อำเภอเมือง : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (Old City Pillar Shrine) article
อำเภอเมือง : เมืองโบราณคูบัว (Khu-Bua acient site) article
อำเภอเมือง : เขาแก่นจันทน์ ( Khao Gan Chan) article
อำเภอเมือง : วัดเขาวัง (Wat Khao Wang temple) article
อำเภอเมือง : สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน article
อำเภอสวนผึ้ง : เขากระโจม ( Khao Kra Jome Mountain ) article
อำเภอสวนผึ้ง : ธารน้ำร้อนบ่อคลึง (Bor Klueng hot spring ) article
อำเภอสวนผึ้ง : ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) (Gaeng Som Maeo) article
อำเภอสวนผึ้ง : อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ ( Natural Botany Park) article
อำเภอสวนผึ้ง : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภโวทัย ( Pavothai Folk Museum) article
อำเภอสวนผึ้ง : นิวแลนด์ (New Land)
อำเภอสวนผึ้ง : ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี (Bor-Wee Model Farm)
อำเภอสวนผึ้ง : เดอะซีนเนอร์รี่วินเทจฟาร์ม (The Scenery vintage farm)
อำเภอสวนผึ้ง : สวนผึ้ง ออร์คิด (Suan Phueng Orchid Farm)
อำเภอสวนผึ้ง : โป่งยุบ (Pong Yub) article
อำเภอสวนผึ้ง : บ้านหอมเทียน (ฺBan Hom Tian)
อำเภอสวนผึ้ง : เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค (The resort water park) article
อำเภอสวนผึ้ง : จุดชมวิวห้วยคอกหมู (Huay Kok Moo Scenic point) article
อำเภอสวนผึ้ง : สวนวังน้ำใส (Suan wang nam sai) article
อำเภอสวนผึ้ง : โคโร่ฟิว (Coro Fleld) article
อำเภอสวนผึ้ง : ตลาดน้ำสวนผึ้ง (Veneto) article
อำเภอสวนผึ้ง : น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfall) article
อำเภอสวนผึ้ง : ตลาดจูงมือ @ สวนผึ้ง ราชบุรี (Joong Mue Market) article
อำเภอสวนผึ้ง : ไร่องุ่นปัญญาสวรรค์ (Payasawan Farm) article
อำเภอสวนผึ้ง : อัลปาก้า ฮิลล์ (Alpaca Hill) article
อำเภอสวนผึ้ง : Dogin สวนสุนัขใหญ่
อำเภอสวนผึ้ง : บ้านการ์ตูนสวนผึ้ง Chado Gallery articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028