dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletระเบียบกรมการท่องเที่ยวฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
อำเภอบ้านโป่ง : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกสินารายณ์ article

 

 

 

 

  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกสินารายณ์

 

 

    

   

         ก่อสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองท่าผา มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ พ.ศ.2555 เปิดให้เข้าชมครั้งแรกปี2557 เทศบาลเมืองท่าผาได้เล็งเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชุมชน  จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดสำหรับผู้ต้องการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชน ภายใต้แนวทาง ศึกษาอดีต พัฒนาปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพื่อลูกหลานชาวตำบลท่าผาอันจำนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

         ศมพูกฏฏนม. เป็นชื่อเมืองปรากฎในจารึกปราสาทพระขรรค์ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จากลำดับชื่อในจารึก และหลักฐานที่ปรากฎทำให้สันนิษฐานได้ว่าคือ เมืองโกสินารายณ์ คำว่า ศมพูก เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง หอยสังข์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ จึงมีความหมายว่า"แผ่นดินแห่งชัยชนะ"          ภายในจัดให้มีแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโกสินารายณ์ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของตำบลท่าผา ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอำเภอบ้านโป่ง

 

 

    

 

     ส่วนที่ 1  แรกรับวัฒนธรรม

                 เป็นการบอกเล่าเรื่องราว นานมาแล้ว 3,000 ปี ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองโกสินารายณ์ พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์                                                และต่อมาจึงพบหลักฐานแสดงถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกภูมิภาค

 

   ส่วนที่ 2  อารยธรรมเขมรในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง                                                                                                

                 อารยธรรมเขมร แผ่อิทธิพล ครอบคลุมถึงบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองและภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

 

    ส่วนที่ 3  เมืองโกสินารายณ์

                  เมืองโกสินารายณ์ เป็นปริศนา จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2509 มีการขุดค้นโบราณสถานจอมปราสาทกลางเมืองโกสินารยณ์ พบกรอบประตู

                  หินทรายสีแดงกลีบขนุนสลักรูปพระโพธิสัตว์และส่วนพระวรกายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี แต่ยังมีปริศนาอีกหลายข้อรอการ

                  ปรากฏของหลักฐาน เช่น สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรและเป็นเมือง "ศมพูกปฏฏนม" หรือไม่

    

    ส่วนที่ 4  โกสินารายณ์ สมัยอยุธยาและสมัยมณฑลราชบุรี                                                                                        

                  ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเปลี่ยนที่ตั้งเมืองหลวง นโยบายการปกครองและปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจการค้า                                                         สมัยอยุธยาส่งผลให้เมืองโกสินารายณ์ ที่ตั้งอยู่ด้านในของแม่น้ำแม่กลองหมดความสำคัญลง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                     การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการจัดการการปกครองการเกิดเส้นทางรถไฟทำให้ความเจริญรุ่งเรืองกลับสู่เมืองราชบุรีและตำบลท่าผา อีกครั้ง

 

   ส่วนที่ 5  สายน้ำแห่งศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสระโกสินารายณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน                                                                                                                    โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ.2507-2508  เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำรักษาโรคตลอดจนสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่                                                                                    ในสระโกสินารายณ์ จนเกิดเป็นตำนวนเรื่องเล่าต่างๆ ปรากฎให้เห็นหลักฐานจนปัจจุบันนี้

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา

โทรศัพท์ 0-3230-2117 , 0-3230-2118

 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอบ้านโป่ง : วัดโพธิ์รัตนาราม อุโบสถสแตนเลส article
อำเภอบ้านโป่ง : บึงกระจับ (Kra-Chub marsh) article
อำเภอบ้านโป่ง : สระน้ำโกสินารายณ์ (KoSiNaRai Pond)
อำเภอบ้านโป่ง : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง (Wat Muang Folk arts museum)
อำเภอบ้านโป่ง : บ้านโป่งวันวาน
อำเภอบ้านคา : อ่างเก็บน้ำท่าเคย article
อำเภอบ้านคา : วัดป่าพระธาตุเขาน้อย (Wat Pa Pra That Khao Noy Temple) article
อำเภอบ้านคา : น้ำตกชับเตย (Sub Teiy waterfall) article
อำเภอบ้านคา : บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง (PongKraThing Hotspring) article
อำเภอวัดเพลง : โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัย (Christian Church) article
อำเภอจอมบึง : ตลาดอมยิ้ม (Omyim market)
อำเภอจอมบึง : ถ้ำจอมพล (Jom Pol Cave) article
อำเภอจอมบึง : สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง (Khao Pra Thap Chang Widelife Open-Zoo) article
อำเภอจอมบึง : สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว (Suan Kaew Dhamma Practice Center)
อำเภอจอมบึง : สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง (Botanical Garden in Thai Literature) article
อำเภอดำเนินสะดวก : บ้านวัดปรกเจริญ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Baan Wat Prok Charoen) article
อำเภอดำเนินสะดวก : ปางช้างเผือกดำเนินสะดวก (Chang Puak Camp Damnoensaduak) article
อำเภอดำเนินสะดวก : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ( Luang Phor Sodh Dhammakayaram Temple) article
อำเภอดำเนินสะดวก : หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี (Thai Elephant Village Damnoen Saduak) article
อำเภอดำเนินสะดวก : รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์ (Royal Thai Handicraft Center) article
อำเภอดำเนินสะดวก : ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Dum None Sa Duak Floating Market ) article
อำเภอดำเนินสะดวก : มาลัยฟาร์ม ดำเนินสะดวก (Malai farm Damnoen Saduak) article
อำเภอโพธาราม : Secret Space article
อำเภอโพธาราม : ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน (Chet Samian 119 Years Market)
อำเภอโพธาราม : สุนทรีแลนด์ (Suntree land)
อำเภอโพธาราม : วัดพระศรีอารย์ (Wat Pra Sri-Arn Temple)
อำเภอโพธาราม : วัดขนอน หนังใหญ่ (Wat Kha-Non Temple) article
อำเภอโพธาราม : วัดเขาช่องพราน ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน ( Millions-Bats-Cave) article
อำเภอโพธาราม : จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม (Wat KongKaRam's Mural) article
อำเภอโพธาราม : ค่ายหลวงบ้านไร่ (Scout Camp) article
อำเภอโพธาราม : ถ้ำสาริกา (Sarika cave) article
อำเภอโพธาราม : ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้ม ( Land&soil Recovery study Center)
อำเภอบางแพ : อาร์ต แอท ฟลาวเวอร์แลนด์ (Art at Flower land)
อำเภอบางแพ : เดอะบลูมส์ออร์คิดปาร์ค (The Blooms Orchid Park)
อำเภอบางแพ : อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม (Siam Cultural Park) article
อำเภอบางแพ : ไร่ปลูกรัก (Rai Pluk Rak Farm)
อำเภอปากท่อ : ไร่กาแฟ ราชบุรี article
อำเภอปากท่อ : มาลัยออซทริสฟาร์ม (Malai Ostrich Farm)
อำเภอปากท่อ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (Chalerm Prakiat Thai Prachan National Park) article
อำเภอปากท่อ : ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเหล่ามะละกอ (Ban Lao Malakor Wise Men study Center)
อำเภอปากท่อ :ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน (Thai Song Dum Cultural Center at Ban Hua Khao Jeen)
อำเภอเมือง : วิวงาม น้ำสวย (อุทยานเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ) article
อำเภอเมือง : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 (Rattanagosin 4 Ceramic Factory)
อำเภอเมือง : ศูนย์ศิลปชีพสืบทอดผ้าจก (Teen Jok Cloth Weaving Perserce&Study Center) article
อำเภอเมือง : จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว ( Jipataphantasathan Ban Khu-Bua)
อำเภอเมือง : โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ และหอศิลป์ ดี คุ้น (Tao Hong Tai)
อำเภอเมือง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi national museum) article
อำเภอเมือง : วัดช่องลม (Wat Chong Lom Temple)
อำเภอเมือง : ถ้ำเขาบิน ( Khao bin cave) article
อำเภอเมือง : วัดหนองหอย ( Wat Nong Hoi Temple) article
อำเภอเมือง : วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ( Prasi Mahathat Worawiharn Temple) article
อำเภอเมือง : ถ้ำฤาษีเขางู ( Khao Ngu Hermit Cave ) article
อำเภอเมือง : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (Old City Pillar Shrine) article
อำเภอเมือง : เมืองโบราณคูบัว (Khu-Bua acient site) article
อำเภอเมือง : เขาแก่นจันทน์ ( Khao Gan Chan) article
อำเภอเมือง : วัดเขาวัง (Wat Khao Wang temple) article
อำเภอเมือง : สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน article
อำเภอสวนผึ้ง : เขากระโจม ( Khao Kra Jome Mountain ) article
อำเภอสวนผึ้ง : ธารน้ำร้อนบ่อคลึง (Bor Klueng hot spring ) article
อำเภอสวนผึ้ง : ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) (Gaeng Som Maeo) article
อำเภอสวนผึ้ง : อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ ( Natural Botany Park) article
อำเภอสวนผึ้ง : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภโวทัย ( Pavothai Folk Museum) article
อำเภอสวนผึ้ง : นิวแลนด์ (New Land)
อำเภอสวนผึ้ง : ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี (Bor-Wee Model Farm)
อำเภอสวนผึ้ง : เดอะซีนเนอร์รี่วินเทจฟาร์ม (The Scenery vintage farm)
อำเภอสวนผึ้ง : สวนผึ้ง ออร์คิด (Suan Phueng Orchid Farm)
อำเภอสวนผึ้ง : โป่งยุบ (Pong Yub) article
อำเภอสวนผึ้ง : บ้านหอมเทียน (ฺBan Hom Tian)
อำเภอสวนผึ้ง : เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค (The resort water park) article
อำเภอสวนผึ้ง : จุดชมวิวห้วยคอกหมู (Huay Kok Moo Scenic point) article
อำเภอสวนผึ้ง : สวนวังน้ำใส (Suan wang nam sai) article
อำเภอสวนผึ้ง : โคโร่ฟิว (Coro Fleld) article
อำเภอสวนผึ้ง : ตลาดน้ำสวนผึ้ง (Veneto) article
อำเภอสวนผึ้ง : น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfall) article
อำเภอสวนผึ้ง : ตลาดจูงมือ @ สวนผึ้ง ราชบุรี (Joong Mue Market) article
อำเภอสวนผึ้ง : ไร่องุ่นปัญญาสวรรค์ (Payasawan Farm) article
อำเภอสวนผึ้ง : อัลปาก้า ฮิลล์ (Alpaca Hill) article
อำเภอสวนผึ้ง : Dogin สวนสุนัขใหญ่
อำเภอสวนผึ้ง : บ้านการ์ตูนสวนผึ้ง Chado Gallery articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028