Facebook share Twitter share Print

การแข่งวิ่งเทรล ที่เขาประทับช้าง Trail Running at Kao Pratubchang

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี” กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” ** คือ วิ่ง และขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ.2558 คณะกรรมการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมย่อยโดยแยกระหว่างการวิ่ง และการขี่จักรยานออกจากกัน โดยการวิ่งได้มีการเปลี่ยนลักษณะจากการวิ่งครอสคันทรี่มาเป็น “การวิ่งเทรล (Trail)” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกการวิ่งอย่างหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะวิ่งไปในภูมิประเทศป่าเขาและได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดการวิ่งแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการวิ่งครอสคันทรี่ในอดีต หากแต่ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่าเทรลที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับชื่อของงานจาก “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี” เป็น “เขาประทับช้างเทรล” ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ Compressport ในชื่อว่า “เขาประทับช้างคอมเพรสสปอร์ต เทรล 2016” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งเทรล รวมถึง นักวิ่งถนนที่สนใจมาวิ่งเขาประทับช้าง เทรล เป็น “เทรลครั้งแรก” การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เต็มภายในไม่กี่นาที นับเป็นการวิ่งเทรลในประเทศที่มีปริมาณนักวิ่งมากที่สุดในขณะนั้น คือประมาณ 4,500 คน มีการจัดกิจกรรม Meiji Training Camp to KPTC Trail 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิ่งเทรลให้แก่นักวิ่งที่มีประสบการณ์ “เทรลแรก” ที่เขาประทับช้าง เทรล กิจกรรมในปี พ.ศ. 2560 จึงเป็นการจัดการวิ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 ในปีนี้มีการปรับชื่องานให้เป็นสากลมากขึ้น เป็น KPTC Trail และยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้ครอบคลุมความพึงพอใจของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน นักวิ่ง และผู้สนับสนุน

สถานที่ดำเนินการ
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
01/10/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
02/10/2565 : ไม่ระบุเวลา